Strona główna    Czynności notarialne    Wymagane dokumenty    Podatki i opłaty    Przepisy prawa    Linki
 

   Każda ze stron czynności notarialnej musi legitymować się ważnym dowodem osobistym (honorowane są dowody osobiste państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Księstwa Liechtensteinu i Norwegii), a w przypadku jego braku jednym z następujących dokumentów:

-  kartą pobytu (dotyczy cudzoziemców zamieszkałych na stałe w Polsce)

- paszportem, przy czym w przypadku obywateli polskich urodzonych w Polsce, dodatkowo wymagane jest przedstawienie odpisu aktu urodzenia lub aktu małżeństwa.

 

Do każdego kontraktu (umowy) wymagane są następujące podstawowe dokumenty oraz informacje:

1/ numer księgi wieczystej

2/ wypis z rejestru gruntów przeznaczony do ksiąg wieczystych (Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta – Wydział Geodezji, ul. Nowa 3)

3/ zaświadczenie o położeniu działki/działek w planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku takiego planu dla określonej działki/działek (Urząd Gminy/Miasta- Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego)

4/ mapa obejmująca działkę/działki będące przedmiotem kontraktu – na tym etapie może to być jakakolwiek mapa, nawet kserokopia, jeżeli konieczne będzie dostarczenie mapy urzędowej, Notariusz o tym Państwa poinformuje

5/ dane z dowodów osobistych stron, mogą być kserokopie

6/ wartość rynkowa lub cena sprzedaży przedmiotu kontraktu

 

Po sprawdzeniu dokumentacji przez Notariusza, mogą być konieczne dodatkowe dokumenty, w tym:

1/ wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do ksiąg wieczystych (Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta – Wydział Geodezji, ul. Nowa 3)

2/ postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia

3/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub nabycie było wolne od podatku

4/ mapa podziału nieruchomości wraz z decyzją zatwierdzającą podział

5/ wypis z wykazu synchronizacyjnego

6/ postanowienie Sądu wyrażające przedstawicielowi ustawowemu osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej zgodę na dokonanie czynności imieniem podopiecznego
lub inne wskazane przez Notariusza dokumenty

 

Do sporządzenia poświadczenia dziedziczenia wymagane są następujące dokumenty:

1/ odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy

2/ odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy, jeżeli kiedykolwiek był w związku małżeńskim

3/ odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a jeżeli spadkobierca na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił nazwisko, zamiast odpisu aktu urodzenia należy przedstawić odpis skrócony aktu małżeństwa

4/ zaświadczenie Wydziału Meldunkowego i Dowodów Osobistych Urzędu Miasta lub Gminy, w której spadkodawca ostatnio zamieszkiwał, zawierające jego dane osobowe wraz z numerem PESEL

5/ oryginały testamentów, jeżeli były sporządzone

6/ numer księgi wieczystej (ksiąg wieczystych), jeżeli spadkodawca był właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości albo użytkownikiem wieczystym lub przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i została dla niego założona księga wieczysta

 

Wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w oryginałach najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

 
  33-100 Tarnów, ul. J. Dąbrowskiego 8 KANCELARIA CZYNNA:
    Poniedziałek, Wtorek    8.30 - 16.30
  tel./fax: 14 688 90 30 Środa - Piątek              8.30 - 15.30
  email: poczta@rejent.info.pl  
    Możliwość umówienia w innych terminach