Strona główna    Czynności notarialne    Wymagane dokumenty    Podatki i opłaty    Linki

W każdym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty celem ustalenia, które z niżej wymienionych dokumentów będą wymagane w Państwa sprawie. Poniższy wykaz ma charakter wyłącznie informacyjny.

Do aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia własności nieruchomości wymagane są następujące dokumenty oraz informacje:

1/ numer księgi wieczystej

2/ wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, przeznaczone do dokonywania wpisu do ksiąg wieczystych (Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta – Wydział Geodezji),

3/ w przypadku nieruchomości zabudowanych lub lokali - wypis z rejestru lokali lub z rejestru budynków, przeznaczone do dokonywania wpisu do ksiąg wieczystych (Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta – Wydział Geodezji),

4/ zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (spółdzielnia mieszkaniowa),

5/ zaświadczenie o położeniu działki/działek w planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku takiego planu dla określonej działki/działek (Urząd Gminy/Miasta- Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego lub podobny),

6/ zaświadczenie o położeniu działki/działek w planie rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji albo o braku takiego planu lub strefy dla określonej działki/działek (Urząd Gminy/Miasta- Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego lub podobny)

7/ zaświadczenie o objęciu lub nieobjęciu działki/działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta – Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa lub podobny),

8/ zaświadczenie stwierdzające brak osób zameldowanych pod adresem zbywanej nieruchomości (Urząd Gminy/Miasta – Wydział Spraw Meldunkowych lub podobny),

9/ dane osobowe stron (prosimy nie dostarczać kserokopii ani skanów dokumentów tożsamości),

10/ wartość / cena nieruchomości,

11/ postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,

12/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub nabycie było wolne od podatku,

13/ mapa podziału nieruchomości wraz z decyzją zatwierdzającą podział,

14/ wypis z wykazu synchronizacyjnego,

15/ akt własności ziemi,

16/ odpis aktu stanu cywilnego (np. celem ujawnienia zmiany nazwiska właściciela, wykreślenia prawa ujawnionego na rzecz osoby zmarłej)

17/ zgoda wierzyciela (w tym banku) na wykreślenie hipoteki,

18/ umowa kredytu lub pożyczki wraz z zaświadczeniem wierzyciela (banku) do ustanowienia i wpisu hipoteki do księgi wieczystej,

19/ postanowienie Sądu wyrażające przedstawicielowi ustawowemu osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej zgodę na dokonanie czynności imieniem podopiecznego


lub inne wskazane przez Notariusza dokumenty.

 

Do sporządzenia poświadczenia dziedziczenia wymagane są następujące dokumenty:

1/ odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy

2/ odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy, jeżeli kiedykolwiek był w związku małżeńskim,

3/ odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a jeżeli spadkobierca na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił nazwisko, zamiast odpisu aktu urodzenia należy przedstawić odpis skrócony aktu małżeństwa,

4/ zaświadczenie Wydziału Meldunkowego i Dowodów Osobistych Urzędu Miasta lub Gminy, w której spadkodawca ostatnio zamieszkiwał, zawierające jego dane osobowe wraz z numerem PESEL lub dowód osobisty spadkodawcy,

5/ oryginały testamentów, jeżeli były sporządzone,

6/ numer księgi wieczystej (ksiąg wieczystych), jeżeli spadkodawca był właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości albo użytkownikiem wieczystym lub przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i została dla niego założona księga wieczysta.

  33-100 Tarnów, ul. J. Dąbrowskiego 8 KANCELARIA CZYNNA:
    Poniedziałek, Wtorek    8.30 - 16.30
  tel./fax: 14 688 90 30 Środa - Piątek              8.30 - 15.00
  email: poczta@rejent.info.pl  
    Możliwość umówienia w innych terminach