Strona główna    Czynności notarialne    Wymagane dokumenty    Podatki i opłaty    Linki
 

Podatki i opłaty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, notariusz pobiera następujące rodzaje podatków i opłat:

- podatek od czynności cywilnoprawnych (np. od sprzedaży, zamiany, umowy spółki),

- podatek od spadków i darowizn (np. w przypadku darowizny na osobę spoza najbliższej rodziny Darczyńcy),

- opłaty sądowe w związku ze sporządzaniem wniosków o dokonanie wpisów w księgach wieczystych,

- taksę notarialną, powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%.

Są to opłaty obowiązkowe dla stron czynności notarialnych. Zgodnie z przepisami, zasadą jest, że podatek od czynności cywilnoprawnych uiszcza strona kupująca (zwykle 2% ceny), zaś podatek od spadków i darowizn – obdarowany (istnieje skala podatkowa określająca stawki podatku w zależności od wartości przysporzenia i stopnia pokrewieństwa, zatem nie jest możliwe podanie konkretnej wysokości tego podatku). Opłaty sądowe związane z wpisami w księgach wieczystych są stałe i naliczane osobno dla każdego z wnioskodawców i  za każdą z czynności (przykładowe wysokości opłat: za wpis własności, hipoteki, służebności - 200 zł, za założenie księgi wieczystej, wpis podziału nieruchomości, zmianę nazwiska właściciela na skutek zawarcia związku małżeńskiego – 100 zł). Podatki i opłaty sądowe notariusz pobiera od stron i w całości przesyła na właściwe rachunki bankowe sądów i urzędów.

Natomiast za taksę notarialną odpowiadają solidarnie wszystkie strony czynności i jest ona zależna co do zasady od wartości przedmiotu czynności notarialnej (ceny przy umowie sprzedaży, wolnorynkowej wartości przedmiotu darowizny, kwoty hipoteki). Wynagrodzenie określane jest każdorazowo na podstawie umowy ze stroną, z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy i innych czynników, przy czym nie może przekraczać stawek maksymalnych określonych stosownym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia  28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Niektóre z czynności notarialnych, jak testamenty, pełnomocnictwa, protokoły, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem i inne, posiadają maksymalne stawki stałe, niezależne od stopnia zawiłości.

Notariusz przesyła  wypisy i odpisy aktów notarialnych do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego celem dokonania wpisów w księgach wieczystych, do Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta oraz innych właściwych instytucji (np. Wójta Gminy/Prezydenta Miasta).

Szczegółowych informacje o całkowitej sumie opłat udzielamy podczas pierwszej wizyty w Kancelarii Notarialnej. Preferujemy kontakt osobisty, gdyż podczas rozmowy telefonicznej bardzo często nie jest możliwe dokonanie konkretnych obliczeń, z uwagi na brak wglądu do dokumentacji stron a w związku z tym na niedostateczną ilość informacji.

 

 
  33-100 Tarnów, ul. J. Dąbrowskiego 8 KANCELARIA CZYNNA:
    Poniedziałek, Wtorek    8.30 - 16.30
  tel./fax: 14 688 90 30 Środa - Piątek              8.30 - 15.00
  email: poczta@rejent.info.pl  
    Możliwość umówienia w innych terminach