Strona główna    Czynności notarialne    Wymagane dokumenty    Podatki i opłaty    Przepisy prawa    Linki
 

Podatki i opłaty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, notariusz pobiera następujące rodzaje podatków i opłat:

- podatek od czynności cywilnoprawnych (np. od sprzedaży, zamiany, umowy spółki),

- podatek od spadków i darowizn (np. w przypadku darowizny na osobę spoza najbliższej rodziny Darczyńcy),

- opłaty sądowe związane z zamieszczeniem w akcie notarialnym wniosków o dokonanie wpisów w księgach wieczystych,

- wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej (taksę notarialną), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%.

   Są to opłaty obowiązkowe dla stron czynności notarialnych. Zgodnie z przepisami, zasadą jest, że podatek od czynności cywilnoprawnych uiszcza strona kupująca (zwykle 2% ceny), zaś podatek od spadków i darowizn – obdarowany (istnieje skala podatkowa określająca stawki podatku w zależności od wartości przysporzenia i stopnia pokrewieństwa, zatem nie jest możliwe podanie konkretnej wysokości tego podatku). Opłaty sądowe związane z wpisami w księgach wieczystych są stałe i naliczane osobno dla każdego z wnioskodawców i  za każdą z czynności (przykładowe wysokości opłat: za wpis własności, hipoteki, służebności - 200 zł, za założenie księgi wieczystej, wpis podziału działki, zmianę nazwiska właściciela na skutek zawarcia związku małżeńskiego – 60 zł). Podatki i opłaty sądowe notariusz pobiera od klienta bez dodatkowego wynagrodzenia i w całości przesyła na właściwe rachunki bankowe sądów i urzędów.

   Natomiast za wynagrodzenie notariusza odpowiadają solidarnie wszystkie strony czynności i jest ono zależne co do zasady od wartości przedmiotu czynności notarialnej (ceny sprzedaży, wolnorynkowej wartości przedmiotu darowizny, kwoty hipoteki). Wynagrodzenie określane jest każdorazowo na podstawie umowy z klientem, z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy i innych czynników, przy czym wynagrodzenie to nie może przekraczać stawek maksymalnych określonych stosownym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia  28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku, Nr 148, poz. 1564 ze zm.). Niektóre z czynności, jak testamenty, pełnomocnictwa, protokoły, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem i inne, posiadają maksymalne stawki stałe, niezależne od stopnia zawiłości.

   Notariusz nieodpłatnie przesyła  wypisy i odpisy aktów notarialnych do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego celem dokonania wpisów w księgach wieczystych, do Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego oraz innych właściwych instytucji (np. Wójta Gminy/Prezydenta Miasta).

   W zakładce Przepisy prawa znajdują się teksty jednolite ustaw i rozporządzeń regulujących wymienione wyżej podatki i opłaty. Prosimy pamiętać, że każdorazowo wysokość wynagrodzenia jest ustalania indywidualnie z klientem. Wszelkich szczegółowych informacje o całkowitej sumie opłat udzielamy podczas pierwszej wizyty w Kancelarii Notarialnej. Preferujemy kontakt osobisty, gdyż podczas rozmowy telefonicznej nie jest bardzo często możliwe dokonanie konkretnych obliczeń, z uwagi na brak wglądu do dokumentacji klienta, a w związku z tym na niedostateczną ilość informacji.

 

 
  33-100 Tarnów, ul. J. Dąbrowskiego 8 KANCELARIA CZYNNA:
    Poniedziałek, Wtorek    8.30 - 16.30
  tel./fax: 14 688 90 30 Środa - Piątek              8.30 - 15.30
  email: poczta@rejent.info.pl  
    Możliwość umówienia w innych terminach